Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bel9850.nl
Welkom bij www.Bel9850.nl. Hartelijk dank voor uw bezoek. Om ervoor te zorgen dat www.Bel9850.nl (hierna: Bel9850.nl) voor eeniedereen werkt, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op de bezoekers/gebruikers (inclusief de Agenten) van deze website.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Bel9850.nl: Sensemakers BV;
1.2 Bezoeker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website Bel9850.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten die via deze website worden aangeboden;
1.3 Agent: eenieder die gebruik maakt van de website om inhoudelijke diensten te verstrekken via de Website, waaronder – maar niet beperkt tot – beeld-chatten, beeld-bellen, bellen, e-mailen, sms’en en overige diensten.
1.4 Website: www.Bel9850.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik dat van deze Website wordt gemaakt, en op alle diensten die op de Website worden aangeboden of die via de Website worden afgenomen. Ze gelden voor zowel Bezoeker als Agent.
2.2 Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien ze uitdrukkelijk door Bel9850.nl zijn aanvaard. Bel9850.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
2.3 Bel9850.nl verleent louter toegang tot de door Agenten verstrekte diensten die door middel van de Website door Agenten aan Bezoekers worden aangeboden. Ingevolge artikel 6:196c van het Burgerlijk Wetboek is Bel9850.nl niet aansprakelijk voor de informatie die door Agenten via de Website of anderszins wordt verstrekt via bijvoorbeeld het profiel van Agent.
2.4 Indien één of meer bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd van toepassing.

Artikel 3 Inhoud en gebruik Website
3.1 Bel9850.nl functioneert als een (hosting)platform en is niet als zodanig betrokken bij de eventuele daadwerkelijk door Agent aan Bezoeker aangeboden en/of geleverde diensten. Bel9850.nl kan derhalve geen controle uitoefenen op de kwaliteit of de legaliteit van de aangeboden en/of geleverde diensten.
3.2 Bel9850.nl is slechts toegankelijk voor meerderjarige personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Het is Bezoeker en Agent alleen toegestaan gebruik te maken van de Website indien ze meerderjarig zijn.
3.3 Bel9850.nl heeft als doel te functioneren als een (hosting)platform waar Bezoeker en Agent elkaar kunnen treffen. Bel9850.nl is geen partij bij een tussen Bezoeker en Agent door middel van deze website tot stand gekomen overeenkomst.
3.4 Aan de content van de Website kan aanstoot worden genomen. Indien Bezoeker aanstoot neemt aan erotisch getinte teksten en/of afbeeldingen is het raadzaam geen gebruik (meer) te maken van de Website.
3.5 Het is eenieder ten strengste verboden op enigerlei wijze activiteiten te ontplooien in relatie tot Bezoekers, Agenten of andere gebruikers van de Website, die inbreuk maken op rechten van anderen.
3.6 Het is Agent niet toegestaan zich te presenteren en/of zich voor te doen als een andere persoon of om zichzelf andere kenmerken toe te dichten dan de kenmerken die de Agent zelf bezit. Bezoeker wordt te dien aanzien verzocht overtreding van voornoemd gebod te allen tijde te melden aan Bel9850.nl.
3.7 Eenieder die gebruik maakt van de Website dient zich te onthouden van enige activiteit die de continuïteit van de Website in gevaar kan brengen.
3.8 Bel9850.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de Website off-line te halen in verband met (onderhouds)werkzaamheden.
3.9 Bel9850.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op de Website.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
4.1 Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht rust van een ander dan Agent zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende van die foto’s is niet toegestaan. De Agent verklaart hierdoor dat de door de Agent geplaatste foto’s geen inbreuk maken op de rechten van derden.
4.2 Het is Agent niet toegestaan om foto’s te gebruiken waarop de Agent niet zelf is afgebeeld. Het is Agent niet toegestaan om teksten te gebruiken wanneer de rechthebbende vooraf geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven aan Agent om die teksten te gebruiken.
4.3 De door Agent geplaatste foto’s en/of teksten mogen niet misleidend zijn.
4.4 Het is niet toegestaan (gedeelten van) de Website te reproduceren, kopiëren of dupliceren, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming door Bel9850.nl is verleend.
4.5 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website berusten bij Bel9850.nl.

Artikel 5 Informatie over prijzen en betalingsmethoden van Bezoekers
5.1 Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.
5.2 Bel9850.nl accepteert als betalingsmethode: betaling door middel van het telefoonabonnement.
5.3 Bel9850.nl behoudt zich het recht voor om (prijs)wijzigingen aan te brengen op de website.
5.4 Betalingen worden door Bel9850.nl ten behoeve van de Agent in ontvangst genomen.

5.5 De kosten van het premium 0906 nummer is opgebouwd uit een; eenmalige provider starttarief + kosten voor gebruik (mobiele) telefoon + het premium tarief.
5.6 Het starttarief + de kosten voor gebruik van de (mobiele) telefoon zijn te vinden op de website van de provider.
5.7 Alle kosten voor het gebruik van een premium nummer zijn vermeld in euro (€)
5.8 Betaling voor gebruik van een premium 0906 nummer geschiedt direct via de provider.

 

Artikel 6 Kwaliteit foto’s
6.1 Agenten moeten bij het plaatsen van foto’s, foto’s van een goede kwaliteit plaatsen. Agenten mogen in de volgende gevallen de foto niet plaatsen:
- als de foto te klein van formaat is (.de minimale resolutie van een foto moet zijn: 600×800 pixels. Foto’s met een lagere resolutie opgeblazen naar een groter formaat worden doorgaans afgekeurd op basis van een slechte kwaliteit);
- als de foto bij het afbeelden op een resolutie van 600×800 pixels van slechte kwaliteit is;
- als de foto te bloot is en te aanstootgevend om op een openbare website vertoond te worden;
- als de foto een ander persoon of een professioneel model toont;
- als de foto van te dichtbij genomen is;
- als de foto’s bewerkt zijn met het welbekende balkje over de ogen, of met een waas over het gezicht, of als ze teksten bevatten die er met een fotobewerkingsprogramma op zijn aangebracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Bel9850.nl kan door Bezoeker nimmer aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onderbrekingen in de digitale communicatie.
7.2 In overeenstemming met artikel 6:196c BW is Bel9850.nl niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, want Bel9850.nl:
- functioneert als een (hosting)platform;
- neemt niet het initiatief tot het doorgeven van de informatie;
- bepaalt niet aan wie de informatie wordt doorgegeven; en
- selecteert of wijzigt de informatie niet.
7.3 Bel9850.nl is niet degene die de diensten van Agent levert. Voor klachten over de door Agent geleverde diensten of de kwaliteit daarvan dient Bezoeker zich direct tot Agent te wenden. Bel9850.nl kan bij eventuele klachten een bemiddelende rol spelen.
7.4 Indien Bezoeker geconfronteerd wordt met aanstootgevende en/of inbreukmakende praktijken binnen op de Website aangeboden diensten, wordt Bezoeker verzocht direct contact op te nemen met onze servicedesk. Bel9850.nl zal vervolgens een onderzoek instellen en kan besluiten tot verwijdering van de aanstootgevende en/of inbreukmakende foto’s en/of teksten en/of besluiten tot uitsluiting van de Agent. Bel9850.nl doet overigens al het mogelijke om aanstootgevende en/of inbreukmakende content van de Website te weren. Zodra Bel9850.nl op de hoogte wordt gebracht van activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, of zodra Bel9850.nl dergelijke activiteiten via eigen waarneming constateert, zal Bel9850.nl al het mogelijke ondernemen om tot beëindiging/verwijdering daarvan over te gaan.
7.5 Het is geheel aan Bel9850.nl om te beoordelen en te beslissen of bepaalde foto’s, teksten en/of content als aanstootgevend en/of inbreukmakend aan te merken zijn.
7.6 Het is Agent niet toegestaan om hyperlinks te plaatsen die doorverwijzen naar andere websites dan Bel9850.nl.
7.7 Bel9850.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van hyperlinks die doorverwijzen naar onze Website door derden.

Artikel 8 Geschillen
8.1 Bel9850.nl staat buiten mogelijke geschillen tussen Bezoeker en Agent en kan enkel bemiddelend optreden bij eventuele geschillen.

Artikel 9 Klachten
9.1 Voor klachten kan Bezoeker zich wenden tot de servicedesk. Bezoeker kan daartoe een e-mail sturen aan het e-mail-adres dat op de Website is vermeld.
9.2 Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht door Bel9850.nl kan Bezoeker of Agent een antwoord daarop tegemoet zien.

Artikel 10 Privacy en controle
10.1 Bel9850.nl waarborgt de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens van zowel Bezoeker als Agent en zal nimmer zonder daartoe gehouden te zijn gegevens verstrekken aan een andere partij.
10.2 De ontvangen persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het waarborgen van onze kwaliteit, het ontwikkelen van onze diensten en het kunnen opereren van de Website. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om geconstateerde handelingen die mogelijkerwijs in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden verder te onderzoeken, te definiëren en/of op te helderen.
10.3 Bel9850.nl is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zal daarnaar ook handelen.

Artikel 11 Handelen in strijd met de algemene voorwaarden
11.1 Bezoeker en Agent dienen conform deze algemene voorwaarden van Bel9850.nl te handelen.
11.2 Bel9850.nl behoudt zich het recht voor om Bezoeker of Agent uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website indien Bel9850.nl het gebruik door Bezoeker of Agent op welke wijze dan ook in strijd acht met deze algemene voorwaarden of met geldend Nederlands recht, onverminderd het recht van Bel9850.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen Bezoeker of Agent te treffen en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Informatie van en over Sensemakers BV
12.1 Sensemakers BV is gevestigd en heeft een geregistreerd kantoor te (1322 BJ) Almere aan de Monitorweg 17 en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 33128110. Sensemakers BV is bereikbaar via contact@Bel9850.nl en 036-5458595. Het BTW- nummer van Sensemakers BV is: 803697041.B.01.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten waarbij Bel9850.nl partij is, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan, neemt de bevoegde rechter te Amsterdam kennis van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Bel9850.nl en Bezoeker en tussen Bel9850.nl en Agent, tenzij Bezoeker en/of Agent binnen één maand nadat Bel9850.nl zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, kiest voor de volgens de wet in Nederland terzake bevoegde rechter.